UTICAJ PODLOGA NA PRIRAST I DINAMIKU PORASTA KAJSIJE MADARSKE NAJBOLJE

A.S. Paunovic, V.Z. Tescovic
Cilj ovog rada je da se prouci uticaj razlicite podloge šljiva na vegelativni prirast i dinamiku porasta kajsije madarske najbolje.

Ova proucavanja su od znacaja, jer se omogucava izbor podloga, koje posle glavnog perioda porasta ne uticu na produzetak porasta letorasta kajsija, a time i otpornost stabala kajsija prema oštecenju od mraza. Od znacaja je i upoznavanje intenzivnog perioda porasta, koje moze korisno da posluzi u primeni odgovarajucih agrotehnickih mera, a prvenstveno vremena dubrenja.

Ovim pitanjem se bavio mali broj autora. Majernik4 navodi da je kraj perioda intenzivnog porasta kajsije kalemljene na sejance kajsije i Pr. Myrobolan-u, za cetiri mesta u Cehoslovackoj, prosecno od 20. jula do 22. avgusta. Sergeev i Salimov12 iznose da u uslovima SSSR-a pocetak porasta jabuka pocinje pocetkom maja, dok kraj od pocetka juna do pocetka avgusta, a u višnje od polovine maja do kraja juna. Sergeev13 posebno istice da otporne sorte vocaka prema mrazu završavaju intenzivan porast polovinom juna, neotporne sorte u julu i kasnije.

Paunovic, A.S. and Tescovic, V.Z. (1968). UTICAJ PODLOGA NA PRIRAST I DINAMIKU PORASTA KAJSIJE MADARSKE NAJBOLJE. Acta Hortic. 11, 247-260
DOI: 10.17660/ActaHortic.1968.11.23
https://doi.org/10.17660/ActaHortic.1968.11.23

Acta Horticulturae