XXVII International Horticultural Congress - IHC2006: International Symposium on Asian Plants with Unique Horticultural Potential

769
9789066053892
0567-7572
This title is available in electronic format.
€ 112
June 2008
75
1
522
Seoul (Korea)
August 13, 2006

Online articles

ADVANCES IN GENETIC IMPROVEMENT OF TEAOIL CAMELLIA

 • Riqing Zhang
 • Zhilei Ding
 • Xu Zhang
 • Xiaoling Jin
 • Jiangfan Yu
 • Li Wen
 • Donglin Zhang

TEAOIL CAMELLIA - EASTERN "OLIVE" FOR THE WORLD

 • Donglin Zhang
 • L. Stack
 • Riqing Zhang
 • Jiangfan Yu
 • Bixia Xie
 • Yongzhong Chen
 • J.M. Ruter

THE MAIN GENES CONTROLLING THE BIOSYNTHESIS OF FATTY ACIDS IN CAMELLIA OLEIFERA SEEDS

 • Dang-Quan Zhang
 • Xiao-Feng Tan
 • Lu-Shan Xie
 • Jian Qiu
 • Fang-Ming Hu

THE CDNA CLONING AND CHARACTERISTIC OF STEAROYL-ACP DESATURASE GENE OF CAMELLIA OLEIFERA

 • Dang-Quan Zhang
 • Xiao-Feng Tan
 • Lu-Shan Xie
 • Hong-Peng Chen
 • Jian Qiu
 • Fang-Ming Hu

PRODUCTION OF ORNAMENTAL CAMELLIA TREE BY CROWN-EXCHANGED GRAFTING

 • Yong-zhong Chen
 • Xiang-nan Wang
 • Xiao-hu Yang
 • Shao-feng Peng
 • De-bin Wang

NUTRIENT COMPOSITION OF ALLIUM MONGOLICUM REGEL SEEDS COLLECTED FROM INNER MONGOLIA, CHINA

 • Zhongren Yang
 • Lizhen Hao
 • Ping Wang
 • Fenglan Zhang
 • Qingyan Zhao
 • Xiaoing Li
 • Guihua Chen
 • Liuying Wang

PERFORMANCE OF DIFFERENT GENOTYPES OF VEGETABLE SOYBEANS IN JABOTICABAL-SP

 • R. Castoldi
 • H.C.O. Charlo
 • L.T. Braz
 • J.L. Mendonça
 • M.C.C. Panizzi
 • L.A. Ito

EVALUATION AND UTILIZATION OF THE XINJIANG MELON GERMPLASM

 • Ming-zhu Wu
 • Hong-ping Yi
 • Jiong-xin Feng
 • Deng-ming Wang
 • Ya-sheng Erken
 • Yong-bing Zhang
 • Wen-qiang Zhai
 • Hai-bo Wu
 • Jing-song Li

STUDY ON VERNALIZATION CHARACTERISTICS OF PUGIONIUM CORNUTUM

 • Li Zhen Hao
 • Yong Guang Du
 • Ping Wang
 • Hong Chun Bao
 • Jing Wen Zhang
 • Jie Cai Liu
 • Ning Bao Hu
 • Qing Yan Zhao
 • Lili Wang

EVALUATION OF USEFUL BOTANICAL TRAITS FOR IRANIAN PYRUS SPECIES

 • M. Sharifani
 • K. Hemmati
 • S. Hassani
 • E. Fallahi

THE VOLATILE PROFILE OF SELECTED JUICES OF PYRUS PYRIFOLIA CULTIVARS

 • Hai-yan Zhong
 • Chao-fei Zhang
 • Han-zhou Sun
 • Ding Xie
 • Zhong-hai Li
 • Lie-jiang Yuan

PROPAGATION BY SOFTWOOD CUTTINGS FOR JAPANESE CHESTNUT

 • T. Tetsumura
 • C. Honsho
 • K. Yamashita

DIURNAL CHANGES OF GAS EXCHANGE AND CHLOROPHYLL FLUORESCENCE IN MYRICA RUBRA PLANTS

 • Yan-Ping Guo
 • Mei-Jun Hu
 • Guang-Hui Zeng
 • De-Ping Guo
 • Qiao-Mei Wang

POLLEN TUBE GROWTH BEHAVIOR OF DURIANS (DURIO ZIBETHINUS)

 • Iou-Zen Chen
 • Tsu-Liang Chang
 • Kien-Hock Lo

FORCING CULTURE OF LOW-CHILLING ACTINIDIA INTERSPECIFIC HYBRID 'KOSUI'

 • K. Neyazaki
 • T. Mizugami
 • J.G. Kim
 • T. Fukuda
 • K. Beppu
 • I. Kataoka

IMPROVING PRODUCTIVITY AND QUALITY OF INDONESIAN MANGOSTEEN

 • R. Poerwanto
 • D. Efendi
 • Sobir
 • R. Suhartanto

ISOLATION AND IDENTIFICATION OF SEVEN NEW S-RNASE GENES FROM PYRUS PYRIFOLIA IN CHINA

 • Xiao-Feng Tan
 • Tana Wuyun
 • Dang-Quan Zhang
 • Yan-Ling Zeng
 • Lin Zhang

GERMPLASM RESOURCES AND BREEDING OF THE GENUS PRIMULA IN CHINA

 • Qixiang Zhang
 • Liang Shule
 • Qingchao Liu
 • Huitang Pan
 • Xiaoxia Jin
 • Ruili Zhang
 • Cuijuan Li

EVALUATION, CHARACTERIZATION, AND IDENTIFICATION OF WOODY LANDSCAPE PLANTS

 • M.S. Roh
 • Ae Kyung Lee
 • Jeung Keun Suh
 • Young Hee Joung
 • Ik-Young Choi
 • Nam Sook Lee
 • Jae Ok Park
 • M. Koshioka
 • Sung Hee Yeau
 • J. Slovin

RHODODENDRON SPECIES AND COMMUNITIES IN GUIZHOU (CHINA)

 • Xun Chen
 • Bixia Xie
 • Huamei Wu
 • Lihua Huang

BREEDING TREND FOR ORNAMENTAL PEACH

 • Dongyan Hu
 • Zuoshuang Zhang

QUANTITATIVE ANALYSIS OF FATTY ACIDS IN LEAVES OF LIGUSTRUM QUIHOUI

 • Zhi-hui Li
 • Han-zhou Sun
 • Li-qun Huang
 • Li-xin He
 • Fang-de Lv

FATTY ACIDS IN LEAVES OF MAGNOLIACEAE

 • Liqun Huang
 • Hanzhou Sun
 • Lixin He
 • Zhihui Li
 • Mohua Yang

JAPANESE IRIS 'HANA-SYOUBU' IN THE UKIYO-E PICTURES

 • T. Tabuchi
 • K. Kobayashi
 • N. Hiramatsu
 • Y. Matsushita
 • S. Suzuki
 • C. Watanabe
 • Y. Tomizuka
 • N. Hashimoto

MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION IN THE PERIANTH OF WILD JAPANESE IRIS IN LOWLAND HOKKAIDO IN JAPAN

 • T. Tabuchi
 • N. Hiramatsu
 • Y. Matsushita
 • Y. Tomizuka
 • C. Watanabe
 • H. Shimizu
 • K. Suzuki
 • T. Nagata

REPRODUCTION STRATEGIES FOR MAIRE YEW

 • Jiangfan Yu
 • Bixia Xie
 • Xiaojin Wan
 • Xiaoming Wu

APPLICATION OF 17 WILD PLANT SPECIES IN AFFORESTING THE ABANDONED QUARRY

 • Caiqiong Wu
 • Shanghai Lai
 • Yiyan Xu
 • Tao Xu
 • Jiangli Lei

GUTTA-PERCHA RESEARCH ASSOCIATED WITH EUCOMMIA ULMOIDES OLIV.

 • Hongyan Du
 • Fangdong Li
 • Zhiqiang Sun
 • Jianmin Fu
 • Lanying Du

GRANULAR PROPERTIES OF PTERIDIUM AQUILINUM STARCH

 • Qing-ming Cao
 • Hai-yan Zhong
 • Zhong-hai Li