International Symposium on Vegetable Production, Quality and Process Standardization in Chain: a Worldwide Perspective

944
9789066051874
0567-7572
This title is available in electronic format.
€ 64
April 2012
24
1
191
Beijing (China)
October 14, 2008

Online articles

BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE PATHOGEN OF ROOT ROT OF CUCUMIS MELO IN THE SUBURB OF BEIJING

 • Lihua Geng
 • Qingrong Bai
 • Qiuying Wei
 • Hongan Zhang
 • Jianshe Wang
 • Guiyan Chen
 • Wanqing Zhang

SHANGHAI VEGETABLE SUPPLY AND LOCAL PRODUCTION

 • Zhu Weimin
 • Wan Yanhui
 • Yang Shaojun
 • Zhu Longying

GENETIC VARIATION IN GLUCOSINOLATE CONTENT WITHIN BRASSICA RAPA VEGETABLES

 • Hongju He
 • Lou Ping
 • G. Bonnema
 • M. Dekker
 • R. Verkerk

EFFECT OF ROOTSTOCKS ON FRUIT QUALITY OF TOMATO GROWING IN SOLAR GREENHOUSE

 • Shaohui Wang
 • Yun Kong
 • Rui Yang
 • Jihong Cheng
 • Hongling Li

ROT RISK FACTORS FOR TOMATOES DURING STORAGE

 • Zhang Xuejie
 • Wang Jinyu
 • Suyanling
 • Du Yongchen
 • R. Holmes
 • S. Kreidl